بیش از نیم میلیارد نفر جمعیت کشورهای منطقه، مشتری محصولات کشاورزی ایران هستند


شیراز-ایرنا-رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای منطقه و پیرامون ، مشتری و خواستار محصولات کشاورزی ایران هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985610/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C