بی صداقتی دو جریان سیاسی با جنبش دانشجویی/ نگاه شفاف دولت سیزدهم به دانشگاه و دانشجو


تهران-ایرنا-دو سال از عُمر دولت مردمی می گذرد، دولتِ سیزدهم نشان داد نگاه شفاف به نقش و جایگاه «دانشگاه» و «دانشجو» دارد و بر خلاف دولت های گذشته فانتزی و حاشیه ای به جنبش دانشجویی نمی‌نگرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313506/%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85