تاکید دیوان محاسبات بر لزوم تداوم استقلال در اظهارنظرهای سازمان حسابرسی

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دیوان محاسبات کل کشور، در ادامه سلسله جلسات شفافیت و انضباط مالی، عملکرد سازمان حسابرسی نیز توسط این نهاد نظارتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

دیوان محاسبات کشور، در این جلسه افزایش کیفیت و اثربخشی گزارش های حسابرسی از طریق استفاده مطلوب از استانداردهای حسابرسی عملکرد، توجه به تکالیف بودجه ای و شاخص های بهره وری با لزوم تداوم استقلال در اظهارنظرها در خصوص شرکت های دولتی و شبه دولتی را مورد تاکید قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85489643/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86