تجربه بذرپاش در خانه ملت و امور بودجه برای وزارت راه و شهرسازی راهگشاست


جیرفت- ایرنا- نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی گفت: مهرداد بذرپاش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فردی مسلط به امور و توانمند محسوب می شود که سابقه وی در خانه ملت و تسلط بر امور بودجه بسیار راهگشاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963085/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C