تجربیات تخصصی کارمندان باید ثبت شود


تهران-ایرنا- رییس دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از مشکلات ما در بسیاری از دستگاه‌ها، عدم پیاده سازی و ثبت و ضبط تجربیات تخصصی کارمندان است که بعدها و پس از بازنشستگی بتوان از آن استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167997/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF