تحریم ایران دستاوردی برای غرب ندارد/اقدام پارلمان اروپا تبلیغاتی است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه تحریم ایران همواره یکی از گزینه‌های غرب برای مواجهه با اراده ملت ایران بوده است، اظهار داشت: اقدام پارلمان اروپا در صدور قطعنامه علیه سپاه فاقد وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004980/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C