تحقق «بودجه بدون نفت» دستاورد بزرگی است/نقاط مثبت بودجه به روایت آمار


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس کاهش تراز عملیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و اتصال درآمدهای نفتی به توسعه را از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده دانست و گفت: شناسایی مودیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی، به ما اجازه تحقق «بودجه بدون نفت» را خواهد داد که این دستاورد بزرگی برای کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306456/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA