تخلفات انتخاباتی اتاق ایران به کمک دستگاههای مسئول استخراج می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تخلفات ایجاد شده در فرآیند انتخابات اتاق ایران به کمک دستگاههای مسئول استخراج  و گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه تدوین و تکمیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151253/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF