ترکیب شورای ملی تامین مالی مشخص شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و تقویت نظام سنجش اعتبار، با ترکیب اعضای شورای ملی تأمین مالی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173337/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF