تسری فوق العاده قانون رتبه بندی معلمان به کارکنان سازمان نوسازی مدارس


تهران-ایرنا-معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات،مستند به مفاد تبصره ماده ۴ قانون نظام رتبه بندی معلمان، اعلام کرد کارکنان «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» مشمول قانون مذکور می باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226923/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C