تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری به استان‌ها واگذار شد


تهران- ایرنا- طبق برنامه هفتم توسعه، تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری به ویژه در سواحل دریایی به شورای هر استان‌ واگذار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296938/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF