تصویب نهایی طرح تشکل‌های اجتماعی در کمیسیون شوراهای مجلس


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از پایان بررسی طرح تشکل‌های اجتماعی در این کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206147/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3