تعرفه گاز و برق مصرفی ‌تأسیسات گردشگری و هتل‌ها تعیین شد


تهران – ایرنا – تعرفه گاز مصرفی ‌تأسیسات گردشگری و صنایع دستی، مراکز آب‌درمانی‌ و هتل‌ها سال آینده به میزان تعرفه خدمات محاسبه می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042065/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF