تعریف راهکارهای قانونی برای مبادله ارزهای دیجیتال ضرورت دارد


عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: ضروری است دولت و مجلس نیز راهکارهای دقیق و قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله ارزهای دیجیتال تعریف و فضا را برای تحقیق و توسعه و تجاری سازی امکانات مختلف با حمایت قانونی فراهم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035604/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF