تغییر قوانین دائمی و وضع احکام یکساله در مجلس، صدای نمایندگان را هم درآورد


تهران – ایرنا – تغییر قوانین دائمی و اصلی کشورو وضع احکام و قانونگذاری یکساله در قالب بررسی لایحه بودجه کل کشور، هرچند همه ساله در جریان بررسی لوایج بودجه در مجلس رخ می دهد اما این بار اخطار قانون اساسی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را به دنبال داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044302/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86