تغییر و تحول در ترکیب هیات رییسه مجلس ضروری است


تهران- ایرنا- نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت قوی و فعال در هیات رییسه فعلی مجلس نمی بینم؛ آنها انفعالی عمل می کنند و نیاز است که تغییر و تحولی در ترکیب هیات رییسه ایجاد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106933/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA