تقاضای استیضاح وزیر بهداشت به هیات رییسه مجلس تحویل داده نشده است


تهران-ایرنا-عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: امضاهای استیضاح وزیر بهداشت تا این لحظه به هیات رییسه مجلس تحویل داده نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963217/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87