تقدیر ۲۰۰ نماینده از تلاش رییس جمهور برای برگزاری باشکوه اربعین


تهران-ایرنا- ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از شخص رئیس جمهور که به صورت مجدّانه پیگیر بسترسازی برای برگزاری باشکوه راهپیمای عظیم اربعین و تسهیل زیارت و تکریم زائران بودند، تشکر و قدردانی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226656/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86