تقویت جریان منافق و برانداز هدف غرب از صدور قعطنامه حقوق بشری علیه ایران است


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، توهم آمریکا و متحدانش در براندازی نظام اسلامی را عامل صدور قطعنامه علیه ایران دانست و گفت: غرب با هدف تقویت جریان سلطنت طلب، منافق و لیبرال، قطعنامه‌های اخیر را صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955041/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B9%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C