تمرکززدایی و توجه به استان‌ها از نقاط برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۲ است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکززدایی و توجه به استان‌ها و همچنین واقعی بودن منابع و مصارف از نقاط برجسته لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012664/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2