توجه بیشتر هندی‌ها به توسعه بندر چابهار با عضویت ایران در بریکس


تهران – ایرنا – رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند گفت: با توجه به قرارداد همکاری ما با هندی‌ها در خصوص توسعه بندر چابهار، عضویت ایران در بریکس می تواند اهتمام بیشتر دهلی نو برای اجرای قرارداد همکاری بندری و ترانزیتی با ایران را در پی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210501/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3