توجه دولت به اقدامات زیربنایی تمجید رهبر انقلاب را در پی داشت


تهران- ایرنا- نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد دولت سیزدهم در انجام کارهای بزرگ، زیربنایی و به جامانده از قبل در سایه وحدت با سایر قوا موجب تمجید رهبر انقلاب از دولت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218703/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA