توسعه هر جامعه‌ای به از خودگذشتگی نظام دانایی نخبگان آن بستگی دارد


نظام دانایی را رهبران توسعه هر کشوری دانست و گفت: توسعه هر جامعه‌ای به از خودگذشتگی نخبگان آن بستگی دارد و مردم فریفته نخبگان خودشیفته نمی‌شوند بلکه از اخلاقمداران شایسته تبعیت می‌‎کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299763/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C