توضیحات جوکار درباره ارسال نامه به رهبری پیرامون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبری در مورد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117435/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA