تکلیف به افزایش حقابه رودخانه هیرمند الزامی شد


تهران – ایرنا – نمایندگان الزام به انجام اقدامات قانونی برای افزایش حقابه هیرمند را قانونی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298766/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF