ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد به منظور تنظیم بازار


تهران- ایرنا_ وزارت صمت به منظور تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047594/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1