جبلی: ۲۰۰ کانال صدا و سیما برای برنامه های انتخاباتی راه اندازی می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس سازمان صدا و سیما گفت: برای اولین بار رسانه ملی در بحث انتخابات اقدام به راه اندازی ۲۰۰ کانال و شبکه کرده تا از این طریق زمینه برای مشارکت و رقابت واقعی انتخاباتی فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85383528/%D8%AC%D8%A8%D9%84%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C