جداول بودجه به کمیسیون‌های تخصصی بازگشت


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس گفت: کمیسیون تلفیق جداول بودجه را به کمیسیون‌های تخصصی بازگرداند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447894/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA