جزایر سه گانه خلیج فارس، ایرانی بوده و خواهد بود


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: جزایر سه گانه خلیج فارس، ایرانی بوده، هست و خواهد بود و هرکس بخواهد نسبت به این موضوع ورود کند، با برخورد قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966717/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF