جزییات جلسه غیر علنی دولت و مجلس /لایحه بودجه ۱۴۰۲ محور جلسه مشترک


تهران–ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد جلسه غیر علنی مشترک دولت و مجلس گفت:عمده تمرکز این جلسه بر مباحث اقتصادی و اعتبارات بودجه ۱۴۰۲ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960544/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87