جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی نوسانات اخیر در بازار ارز جلسه غیرعلنی تشکیل دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035985/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2