جلسه غیرعلنی نمایندگان با رییس جمهور و وزرا برگزار می‌شود


تهران-ایرنا- جلسه مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه – ۱۳ آذر – به صورت غیر علنی با حضور وزرا و رییس جمهور برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959596/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF