جلسه نوبت عصر مجلس برای بررسی استیضاح فاطمی امین آغاز شد


تهران- ایرنا- جلسه نوبت عصر بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097155/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF