جلوگیری از حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو ضروری است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کروز از طریق شرکت تابعه خود (بهمن خودرو) بدون توجه به حکم شورای رقابت در حال افزایش سهم در ایران خودرو است که ورود نهادهای نظارتی برای اقدامات بازدارنده از این تخلف ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218886/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA