جهاد دانشگاهی بستر مناسبی برای توسعه فناوری در دستگاه‌های اجرایی است


تهران – ایرنا – نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از نمایشگاه معرفی گزیده‌ای از دستاوردهای جهاددانشگاهی گفت: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات فناورانه خود می توانند به جهاد دانشگاهی به عنوان یک بستر مناسب در توسعه فناوری رجوع کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047506/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C