حذف مجدد تناسبی شدن انتخابات تهران در کمیسیون امور داخلی کشور


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از اصرار اعضای این کمیسیون بر حذف تناسبی شدن انتخابات تهران از قانون انتخابات خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173018/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1