حسابرسی شرکت‌های دولتی و مالکیت عمومی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر حسابرسی شرکت‌های دولتی و مالکیت عمومی که شامل همه شرکت‌ها می‌شود، تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014042/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF