حضور فعال سفارت‌خانه‌ها در اغتشاشات قابل کتمان نیست/اغتشاشات اهرم فشار آمریکا در میز مذاکرات


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا و برخی از کشورهای غربی به دنبال تبدیل کردن اغتشاشات به یک جنگ داخلی و چالش امنیتی در کشور بودند تا از آن به عنوان اهرمی در مذاکرات استفاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914842/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA