حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه و قضات از سایر کارکنان مستثنی شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس در مصوبات امروز خود تصویب کردند تا حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع قوانین مربوط به خود باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296981/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86