خاندوزی به سوالات نمایندگان پاسخ داد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، حفظ ارزش پول ملی و سرمایه مردم وکنترل تورم و حذف ارز ترجیحی پاسخ داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014462/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF