خانواده شهدای مدافع حرم و امنیت مشمول امتیازات ایثارگران شدند


تهران- ایرنا- خانواده شهدای مدافع حرم و امنیت در ادامه رسیدگی به جزییات برنامه هفتم توسعه مشمول امتیازات ایثارگران شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298805/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF