خودروی نماینده مردم ساوه و زرندیه واژگون شد


ساوه – ایرنا – رییس اورژانس و مرکز عملیات پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: خودروی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در مسیر رازقان – زرندیه واژگون شد که این سانحه مصدومیت وی و همراهانش را به دنبال داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209415/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF