دانشگاه آزاد در تربیت نیروی متخصص کارنامه قابل قبولی ندارد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کیفیت پایین آموزشی در دانشگاه آزاد نتوانسته نیروهای متخصص را برای ورود به بازار کار و اشتغال مورد نیاز کشور آماده کند و در این حوزه کارنامه قابل قبولی ندارد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85199905/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF