دخالت نمایندگان در انتصابات، در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد


تهران-ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد، در بررسی صلاحیت ها مدنظر قرار خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210468/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF