درآمدهای حاصل ارثیه از پرداخت مالیات بر سوداگری مستثنی شدند


تهران- ایرنا- با تصویب مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح مالیات بر عائدی سرمایه درآمدهای حاصل ارثیه از پرداخت مالیات بر سوداگری مستثنی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098008/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF