درآمدهای مالیاتی ۵۵ درصد رشد داشته است/ پیگیری ۲۰ مورد فرار مالیاتی بزرگ


تهران – ایرنا – رییس سازمان امور مالیاتی کشور درآمدهای مالیاتی در سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014975/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C