درخواست عضو فراکسیون روحانیت مجلس: حکم پورعباس تجدیدنظر شود


تهران – ایرنا – عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه نمره برخی متقلبان کنکور در آزمون مجدد منفی شده بود، از دستگاه قضایی خواست تا نسبت به تجدیدنظر در حکم صادره برای رییس سازمان سنجش تجدیدنظر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196158/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF