دریافت مصوبه بودجه ۱۴۰۲؛ شورای نگهبان در سه نوبت بودجه را بررسی می‌کند


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان نوشت: امروز به صورت رسمی متن مصوبه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور دریافت شد و در سه نوبت این لایحه را با دقت و در کمترین زمان بررسی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054129/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C