در جلسه رای اعتماد به مرتضوی چه گذشت؟ همراهی ۶۸ درصدی مجلس با وزیر جدید کار


تهران – ایرنا – «سیدصولت مرتضوی» در حالی توانست با جلب نظر ۶۸ درصد از نمایندگان مجلس راهی کرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به دست آورد و به ساختمان آزادی راه یابد که مخالفان سرسختی هم در مجلس داشت اما در نهایت اکثریت مجلس با وزیر جدید دولت سیزدهم همراه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917515/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B6%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7