در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه گذشت؟


تهران-ایرنا-نمایندگان و مخالف به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد نظرات خود در خصوص برنامه ها وصلاحیت‌های مهرداد بذرپاش را اعلام کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963679/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA